Heja EIA OC Lužiny - Aktualisováno

12.02.2015 19:54

            Koncem roku 2014 podal stavebník dokumentaci k posouzení EIA. V současné době je to jediná veřejně dostupná informace o této kontroversní stavbě. Najdete ji na tomto odkazu: EIAPHA880

Pozvánka na demonstraci a bližší informace ve Stodůleckých novinách:   Noviny SNOP

            Přes protesty veřejnosti a štipce novinářů zůstává návrh prakticky beze změn. Žádné připomínky občanů ani občanských sdružení nebyly do dokumentace zapracovány. Jedinou změnou je variantní řešení se dvěma věžemi z nichž jedna má mít 22 podlaží.

            Připomínkami orgánů a občanů se zabývá část 17 dokumentace EIA. Všechny jsou uvedeny a takzvaně vysvětleny. Vždy tak, že stavba věžáků bude přínosem, v nejhorším případě neovlivní životní prostředí. Jsou tam i perly jako např. vyjádření k námitce č. 17 týkající se snížení hodnoty okolních bytů. Projeven je názor, že po realizaci záměru dojde k růstu cen přilehlých nemovitostí.

            K podpoře naprosto evidentních nesmyslů se vypořadatel připomínek odvolává k architektonickým autoritám. Hovoří se vzletně o dotvoření centra, hmotových zážitcích, prostorových dominantách a podobných pitomostech. Nikde ani zmínka, jak se v té betonové džungli bude žít lidem, kteří si v lokalitě zakoupili byty a nyní již je těžko prodají takže se octnou v pasti. Tak to alespoň tvrdí realitky, a mají pravdu. Ty občany nejspíš napadne, že další dotvoření se bude nejspíš týkat kruhového tržiště na druhé straně metra.

            Můžeme se sázet jak hladce projekt procesem EIA projde. Má to být proces který ošetří negativní vliv na životní prostředí. Čeho ale? V přeurbanisované lokalitě již z fauny nic kromě lidí a domácích mazlíčků nežije. Z flory pár stromů, a ty mají být pokáceny.

            Takže by se EIA měla týkat ochrany lidí jako jediných zbývajících živých organismů v betonové lokalitě. Podle dokumentace EIA se jim životní podmínky zhorší pouze do povolených limitů. Například hluk z nástřešních klimatizačních jednotek bude při zavřených oknech v hygienickém limitu. Správně, větrat se moc nemá.

            Pokud se týká dopravního zatížení, bude to přece jenom pouhých 760 jízd denně. Prostě i nemotoristé si užijí cestou na nákup či do školy.

            Lidé potřebují vodu, produkují odpadky, jezdí auty a vůbec přírodu zatěžují. Počet lidí kteří budou v navržených barácích bydlet se však z dokumentace nedozvíte. Z toho důvodu jsou velmi pochybné bilance, které z počtu lidí vychází. Taková pseudodokumentace by za obecně platného  pravidla, že úředník nepočítá, pouze výpočty kontroluje,  neměla být žádným úřadem přijata

            Nám ovšem nezbývá než si počet lidí odvodit z deklarovaných ročních spotřeb vody které činí 26240 m3/rok, resp. 22146 m3/rok pro variantu II. Od varianty I musíme odečíst spotřebu úředníků v kancelářských. Při kancelářské ploše 1568 m2 a  osmi metrech na úředníka dostaneme při specifické spotřebě 14 m3/os rok odpočet: 1568 / 8 x 14 = 2744 m3/rok. Pak oprava pro variantu I činí 26240 – 2744 = 23496 m3/rok. Varianta II administrativu neobsahuje. Při specifické  normové spotřebě 35 m3/obyv/rok obdržíme 23496 / 35 = 671 obyvatel ve variantě I, respektive 22146 / 35 = 632 obyvatel pro variantu II. Není to možná úplně přesné, ale dokumentace EIA bohužel základní  informace neobsahuje.

            Investor deklaruje že pro první variantu vybuduje 277 residentních parkovacích stání, pro druhou variantu pak 244 stání.

            Porovnáním s počty obyvatel dostaneme 1000 / 671 x 277 = 413 residentních stání na 1000 obyvatel pro první variantu. Ve druhé variantě to bude 1000 / 632 x 244 = 386 stání na 1000 obyvatel. To je stav automobilismu přibližně v rove 1997.

            V Praze nyní činí automobilizace 550 aut na 1000 obyvatel. Pro 671 obyvatel to tedy činí 671 x 0,55 = 369 aut, pro druhou pak 632 x 0,55 = 347 aut. V první variantě tedy bude chybět 369 – 277 = 92 stání,  ve druhé variantě pak 347 – 244 = 103 stání. Kde ta auta budou parkovat, můžeme hádat.

            Dokumentace EIA se naprosto vyhýbá nějakému vyjádření k přitížení  přetížených škol. Pro cca 650 obyvatel by mělo být podle metodického pokynu k platnému územnímu plánu 23 míst v mateřských školách, 66 míst v základních školách a 43 míst ve středních školách, celkem 132 míst. Kdo a kde ta místa vybuduje a kdo je zaplatí?

            Dokumentace EIA neřeší již dnes přetížené metro. Dopravu ani posílit nelze, protože lokalita je řešena jako pěší.

            Problémů, které dokumentace EIA neřeší, je prostě hodně. A těch je třeba si všímat, protože právě ony mají zásadní vliv na naše životní prostředí. Proces EIA je nevyřeší, protože prostě nejsou k řešení předloženy. Laskavý úředník to orazítkuje, a o to přece jde.

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!