Malé repetitorium VIC Lužiny

29.10.2009 22:59

  Stavba VIC Lužiny je nevonnou esencí praktik, kterých se developeři za souhlasu úředníků samosprávy a státní správy na občanech dopouštějí. Respektování práv občanů má, jak na této stavbě můžeme vidět, má stále klesající trend. Shledáváme, že do takzvaného „územního plánu“ lze nacpat už úplně cokoli. Plocha VVS mezi ulicemi Jeremiášova, Mukařovského a Bellušova byla takzvaně „závaznou částí územního plánu“ určena pro veřejně prospěšnou stavbu gymnasia a nese označení 2/VS/13. Občané tedy právem očekávají, že na této ploše bude dříve či později vybudováno gymnasium. V době, kdy se ještě potřeby území a tedy i občanů alespoň formálně respektovaly, tedy v roce 1992, úředníci pozemky potřebné pro gymnasium za peníze občanů vykoupili. Ze zpětného pohledu vyčnívá už z tohoto výkupu čertovo kopýtko podmínky která stanovila, že nebude-li stavba do pěti let zahájena, pozemky budou zase vráceny. Úředníci nechali dokonce zpracovat, opět za peníze občanů, projekt gymnasia pro 750 žáků. I tento tah se ve zpětném zrcátku jeví jako kamufláž. Nestavět do pěti let už pak bylo hračkou a pozemky byly se ztrátou odprodány zpět. Tyto události proběhly skrytě, takže se občané dozvěděli o tom že byli o pozemky připraveni, až z developerských projektů, které se na ploše určené pro gymnasium začaly množit.

Úředníci nyní opakují výmysl developera stavby VIC Lužiny, že soulad s územním plánem zůstane zachován, protože přece z té určené plochy přece ještě něco zbývá, a tam by malé gymnasium případně mohlo ještě být. Není tomu tak. Celá plocha VVS je určena pro veřejně prospěšnou stavbu gymnasia. Projekt, který jsme zaplatili, ji také plně využil.

V roce 2003 si kus plochy VVS odřízla firma Billa Reality a postavila si tam parkoviště. Zda vůbec měla v úmyslu provozovat deklarované školicí středisko a prodejnu je pochybné, protože přestavba na autosalon firmy Autec proběhla za laskavé nepozornosti stavebního úřadu až příliš snadno a rychle. On by asi ten autosalon hned od začátku příliš dráždil. Úředníci dali, patrně v posledním záchvatu odpovědnosti, Bille Reality podmínku, že parkoviště bude zastropeno a tento strop bude využit pro stavbu gymnasia. Později slevili na to, že zastropení bude provedeno až při stavbě gymnasia, nebo ( světe div se ) jiného typu školy. Tato podmínka dodnes trvá. Vada je ovšem v tom, že o ní nechce nikdo slyšet. Úředníci unisono tvrdí že developer si na svém pozemku přece může dělat či nedělat co chce.

V současné době již developeři  odtrhávají poslední zbytky plochy VVS na územní plán ani nepohlédnuvše.

Několik let bojujeme za zklidnění dopravy a zvýšení parkovacích možností pro obyvatele Bellušovy ulice. Úředníci se nám místo zlepšení chystají nadělit dopravní napojení do Bellušovy ulice nejenom stavby VIC Lužiny, ale všech dalších budoucích staveb v lokalitě možných. To, že napojení je přes jinou funkční plochu ( SP ) do nekapacitní obslužní komunikace plochy pro bydlení ( OB ) je jim lhostejné. Na projekt VIC Lužiny proběhla takzvaná „EIA“ což je údajně proces, který má vyhodnotit dopady na životní prostředí ( snad i lidí ). Stanovisko EIA bylo získáno podvodem, protože zatížení dopravou i od jiných subjektů než od VIC Lužiny nebylo v dokumentaci vůbec uvedeno. Aspekt dopravy v klidu je ještě zhoubnější. Developer stavby VIC Lužiny podvodným způsobem poddimenzoval parkovací stání pro svou stavbu. Tím se vyhnul posuzování EIA ale hlavně ušetřil. To je jev celkem běžný a developerům nakloněnými úřady tolerovaný. Developer ví, že se občané až se situace s parkováním stane zcela neúnosná, odstěhují nebo si vynutí stavbu garáží. Takže proč by utrácel peníze za parkovací stání, když to mohou zaplatit občané.

 Podvodů ve výpočtech parkovacích stání stavby VIC Lužiny je hned několik.

Za prvé developer tvrdí, že staví střední školu pro kterou je třeba jedno stání na 20 žáků. To že tito žáci musí mít při nástupu do školy maturitu a je jim tudíž více než 18 let potřebných pro získání řidičského průkazu ignoruje za souhlasného pokyvování úřednických hlav. Pro dospělé posluchače by totiž bylo třeba navrhnout 1 stání pro 3 posluchače, tedy 20/3 = 6,67 násobek, což by stálo peníze.

Za druhé deleloper zredukoval počet žáků na 288 žáků. Toto číslo není doložené žádným výpočtem, pouze se odkazuje na akreditaci ministerstva školství. Tato akreditace je ovšem vystavena pouze pro denní studium. To, že má od roku 2007 akreditaci i pro dálkové studium zamlčel. Dále škola na webových stránkách uvádí pořádání různých kursů a školení. Ani tyto kapacity nejsou ve výpočtech zahrnuty.

Třetí podvod spočívá v tom, že pro výpočet použil pouze základní tabulku vyhlášky 26/99 z roku 1999 která vychází ze stupně automobilisace 400 aut na 1000 obyvatel. Podle ročenky dopravy vydané MHMP byl v roce 2008 stupeň automobilisace v Praze již 550 aut na 1000 obyvatel. Tomu odpovídá koeficient automobilisace 1,25 kterým je třeba základní počet násobit. Protože se budovy staví na trvání několik desítek let, je třeba trvat na tom, aby byl očekávaným budoucím koeficientem automobilisace ošetřen i budoucí stav. To platí hlavně pro lokality, kde jsou již nyní deficity parkovacích stání hrozivé. Takovou lokalitou Bellušova ulice nesporně je, pouze úředníci to ve své bohorovnosti přehlížejí. Přitom ve všech normách a vyhláškách jsou požadované hodnoty deklarovány jako minimální, a stavební úřad má plnou pravomoc k lokálnímu navýšení oproti těmto požadavkům na základě odpovědného hodnocení místních podmínek.

Developer stavby VIC Lužiny chce instalovat kotelnu, která je středním zdrojem znečistění ( výkon asi 370 kW ), do oblasti zásobované CZT ( Centrální zásobování teplem ). Takové počínání je v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší. Komín této kotelny by měl být v úrovni asi čtvrtého patra našich osmi až dvanáctipatrových domů takže spaliny bychom dostávali přímo do bytů.  Pro ilustraci 370 kW je výkon dvou naplno zatížených náklaďáků. Developer argumentuje různými posudky a vyjádřeními. Dále operuje polopravdou, že náš systém CZT je vlastně soustava lokálních plynových kotelen. Fakt ale je, že tyto kotelny jsou na dožití, jsou propojovány a v budoucnu budou nahrazeny skutečným externím zdrojem CZT. Problematika je hlubší, souvisí s přípravou nového územního plánu a snižováním závislosti sídliště na dodávkách zemního plynu. Dnes pouze konstatujeme, že návrh kotelny porušuje zákon a hledání viníka není náš problém.

Developer stavby VIC Lužiny se chystá umístit na střechu, tedy do úrovně našeho čtvrtého patra chladicí jednotku s akustickým výkonem 87 dB. To je rámus opět srovnatelný s nákladními vozy, ovšem mnohem nepříjemnější kvůli vysoké frekvenci. Developer a úředníci argumentují tím, že hygienické limity nebudou překročeny, neboť akustický tlak na fasády našich domů bude ve dne těsně pod nimi a na noc bude zařízení vypínáno. Takže by nám developer určoval čas na spánek a kdy si můžeme otevřít okna. Nechceme žít na hranici hygienických limitů, nýbrž trváme na tom, aby stavba VIC Lužiny nezatěžovala okolí hlukem více než je nezbytně nutné.

V současné době je pro stavbu VIC Lužiny nařízeno nové územní projednání. Občané by si neměli nechat ujít tuto příležitost k vyjádření svých názorů na machinace které okolo veřejně prospěšné stavby gymnasia proběhly a probíhají.

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!