Pražské stavební předpisy vs. zákon. Aktual

03.04.2015 02:53

             Dokumenty související s přípravou  Pražských stavebních předpisů  ( PSP ) najdete na stránkách Občanského hnutí SNOP:  SNOP-Praha    A pochopitelně na stránkách celopražské platfomy hnutí SNOP:    Platforma SNOP

             Aktuálně připojujeme, že magistrát podlehl developerskému tlaku, a nastoupil cestu vehementního prosazování PSP za každou cenu. Vymyslel takzvanou "Technickou novelu PSP". Tu se snaží za zavřenými dveřmi v nesmyslně zkráceném termínu projednat. Vlastně byla projednána dřív, než měla šanci se dostat k občanům. 

             Pražané jsou deníkem Metro informováni, že PSP nelze zrušit, a že musíme brát jako fakt, že v současné době platí troje stavební předpisy. To nám ostatní světové metropole závidí, že ano?    MMR nemohe, plati cokoli

            Naštěstí nejsou informace deníku Metro přesné. V Praze nyní platí celostátní stavební předpisy. Pochopitelně dokonalé nejsou, ale občany mnohem lépe než PSP chrání před divokou developerskou zástavbou. Navíc je tak zajištěna rovnost všech občanů české republiky před zákonem.         

     Nyní magistrát pořádá frašku, která se jmenuje "Věcná novelizace PSP".  Výsledkem má být cosi, co nebude dráždit zákonodárce a nezávislé odborníky, zároveň však ponechá developerům jejich úlevy. Tvůrci PSP jdou tak daleko, že místo seriozního jednání vykřikují že zákony jsou špatné a že se Praha musí o PSP soudit.  Proč by se nesoudili. Nic neriskují. Prohraný soud zaplatí občané. Dovolíme si projevit obavu, co nás asi čeká při instalaci takzvaného "Metropolitního plánu" který je připravován v v rozporu se stavebním zákonem skupinou vybranou bez výběrového řízení.

            Humbuk okolo PSP už je natolik hlasitý, že vzbudil pozornost celostání Komory autorisovaných inženýrů a techniků ( ČKAIT ). Jejich pohled na věc byl otištěn v březnovém vydání odborného časopisu Stavebnictví. Dopručujeme Vaší pozornosti: CKAIT k PSP

            Dokonce i oposice si neváhá přisadit: Oposici svitlo  Je to výstižné, dobře napsané a skvěle načasované. Avšak naprosto nevěrohodné. Nesmíme zapomenout, že to byla právě nynější oposice, která pražské stavebnictví degradovala na živelnou developrasárnu.

             Pražské stavební předpisy ( dále PSP ) jsou jedním ze řady skandálů produkovaných magistrátem. Petice stíhá petici, vyhraje patrně  ten kdo nejvíc řve. Zastánci PSP jsou pochopitelně jejich tvůrci a jejich chlebodárci. Celkem poměrně početná skupina asi stovky lidí, která povykuje náramně.

            Proti nim stojí všichni ostatní obyvatelé Prahy, kterým už se dávno zajídá praxe, kdy si samozvané skupiny hrají na zákonodárce. Nenechme se mýlit tím, že nedemonstrují, nekřičí před magistrátem ani před ministerstvem.  Oni prostě o svém poškození nevědí. Úředníci je totiž opoměli pravdivě informovat. Místo pravdy jsou servírovány líbivé řeči o veřejném prostoru, zákazu billboardů a tak podobně. Předcházející obdobný předpis poškodil obyvatele Prahy natolik, že nelze než podpořit zrušení volné tvorby zákonů nikým nevolenými úředníky magistrátu. Dodržováním platných celostátních zákonných předpisů určitě nenastane chaos, jak se nám snaží namluvit zastánci PSP. Obecné stavební předpisy, tedy vyhláška 501/2006 Sb. ve znění pozdějších změn ( dále OTP ) možná nejsou dokonalé. Nikde však jejich uplatněním nevznikl žádný chaos. Jednotné předpisy, krom jiných výhod, například zabrání problémům staveb propojujících Prahu se zbytkem republiky.

            Největší řev spustili zastánci PSP okolo billboardů. Že se nám rozmnoží a kdeco zamoří. Nemají pravdu. OTP řeší reklamní zařízení v par. 24d čl. 1 zcela jasně: „Stavby pro reklamu a reklamní zařízení se nesmí umisťovat tak, aby narušovaly architektonický a urbanistický nebo pietní charakter prostředí, ohrožovaly bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a dráhách, obtěžovaly okolí, zejména obytné prostředí, hlukem nebo světlem nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy.“

            Citát poměrně dlouhý, ve stručnosti říká, že stavební úřad nesmí povolit billboard na kulturní památku ani do jejího okolí, prostě kdekoli kde by vadil.

            Pomocí minulých pražských stavebních předpisů z roku 1999 ( nazývaných OTTP ) byli obyvatelé Prahy soustavně poškozováni povolováním nedostatečných počtů parkovacích stání v novostavbách. Pochopitelně též s přispěním pokřiveného výkladu předpisů stavebními úřady. Tím vznikly, hlavně pro obyvatele neustále zahušťovaných sídlišť, podmínky přímo pekelné. Auta už se přímo vrství. V čem je chyba? Počet parkovacích stání je podle OTTP budován přibližně na stav z roku 1997 kdy bylo v Praze asi 400 aut na 1000 obyvatel. Nyní je to již více než 550 aut na 1000 obyvatel. Každá novostavba vyvrhne na veřejné komunikace další auta, která nemají kde parkovat. Nové PSP tento zásadní problém neřeší, spíše dále prohlubují.

            Jak je záležitost řešena v OTP? Zde je v par. 20, odst. 5a řečeno: „umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních komunikací, což zaručuje splnění požadavků této vyhlášky,“

            Opět dlouhý citát, ovšem velmi důležitý, protože z příslušné technické normy ( ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ) činí závazný předpis. Jak problém tato ČSN řeší? Základní počet parkovací stání, který je ve všech uvedených předpisech zhruba stejný, násobí tzv. koeficientem automobilisace, který pro pražských 550 aut na 1000 obyvatel činí 1,375.   Tedy oněch 400 stání x 1,375 = 550 stání

            Je tedy jasné, že celostátní předpis by zajistil alespoň dostatek parkovacích stání v novostavbách. Ovšem developeři by měli nižší zisky. A to je ten pravý důvod, proč se za žádnou cenu nechtějí svých PSP vzdát.

            Pražský magistrát tvorbou PSP překročil své kompetence dané zákonem 131/2000 Sb. Zákon o Praze. Par. 16, odst. 1 uvedeného zákona říká: "(1) Do samostatné působnosti hlavního města Prahy patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu hlavního města Prahy a jeho občanů, pokud nejde o výkon přenesené působnosti hlavního města Prahy nebo úkoly, které jsou zvláštními zákony svěřeny správním úřadům jako výkon státní správy. Dále pak par. 44. odst. 1 praví: "4) Hlavní město Praha se při výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy řídí zákony a jinými právními předpisy."

            Obecné stavební předpisy dané zákonem platí pro každého občana a tudíž i pro magistrát. Magistrát pochopitelně může na základě zákona 131/2000 Sb. vydávat vyhlášky, které mohou obecné zákonné předpisy upravovat podle lokálních specifik. Tyto úpravy však nesmí být v rozporu se základními zákony. Musí se vždy pohybovat v rámci zákony danými. Rozhodně je nepřípustné, aby pražské předpisy například stanovovaly menší počty potřebných parkovacích stání než prováděcí vyhláška OTP. Mohou však tyto počty zvýšit. Určitě by to bylo potřebné s ohledem na fakt, že nyní stavěné domy by měly sloužit ještě dalších asi padesát let. Na základě dosavadního vývoje je naprosto reálné, že počet aut v Praze brzy překročí 600 aut na 1000 obyvatel, takže koeficient aitomobilisace překročí hodnotu 1,5. Požadavek zvýšit nyní požadovaný počet parkovacích stání o polovinu je naprosto legitimní a v solualdu se zákonnými ustanoveními. Uvedenou ukázku výpočtu parkovacích stání uvádím pouze jako příklad. PSP skrývají za líbivou fasádou řadu dalších protizákonných, darebáckých a prodeveloperských ustanovení.

            Stručně shrnuto. Neplatností PSP nenastal žádný chaos, nýbrž byl obnoven zákon a pořádek. Pochopitelně se to nelíbí developerům a jejich přisluhovačům.

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!