Westminster - strategický plán

27.04.2011 23:13

Dnes se, mezi pátou a sedmou hodínou odpolední, odehrálo v zasedacím sálu radnice představení  konceptu strategického rozvoje Městské části Praha 13. Pokud nepočítáme zástupce občanských sdružení, občanů se dostavilo co do prstů jedné ruky. Obrázky najdete ve fotogalerii.

Ačkoli se mělo jednat o podaných připomínkách, neměla je firma Westminster snad ani přečtené. Z pohledu pléna se to jevilo tak, že úvodní část  bude natahována jak jen možno, což se výřečnému panu Sloupovi a jeho půvabné asistentce za firmu Westminster málem podařilo. Byli však rázně odkázáni na časový program, takže se čtvrthodinovým zpožděním nastala diskuse. Zde musím podotknout, že v tomto okamžiku opustila radniční media jednací místnost. Takže nemohou podat autentickou zprávu o projednání, ani kdyby chtěla. O čem se tedy jednalo? Hlavně občany zajímalo, kolik předložená legrace bude stát. Po mnohých peripetiích  paní tajemnice radnice částku vyslovila. Zní na 1 280 000 Kč z našich kapes bez DPH. Vzhledem k tomu, že předložený koncept strategie připomíná volební program libovolné strany, spíše než realistickou visi perspektivy Městské části Prahy 13, je tato částka obludná. Občané však věří, že po zapracování jejich připomínek předloží, nepochybně erudovaná a kvalifikovanými pracovníky vybavená společnost Westminster, materiál použitelný pro plánování reálných cílů rozvoje Městské části Praha 13.

Stručně řečeno, materiály zpracované firmou Wesminster, byly občany a oposičními zastupiteli ohodnoceny jako vágní, vedené v obecné rovině, a pro potřeby MČ Praha 13 nepoužitelné. Bylo poukázáno na zcela chybějící tvrdá data. Pomocí nich a jejich aplikace na budoucí vývoj  se jedině lze dobrat rozumného výsledku. Firmě Wesminster bylo předáno ústně i písemně mnoho doporučení. Jde o to aby tato doporučení vzaly za své i zastupitelé občanů.   Připomínáme, že i posiční zastupitelé mají vůči občanům zodpovědnost. Též nelze pominout, že shromáždění zastupitelů je nejvyšším orgánem obce s právem odvolat kteréhokoli zastupitele, který se zpronevěřil zásadám býti dobrým správcem obecního majetku, nedostatečně dbal o vyvážený rozvoj obce, či jinak poškodil občany obce.

Diskutována byla mnohá témata, jako třeba možnosti parkování, chybějící domovy seniorů, kriminalita ( mimochodem podle www stránek magistrátu nejvyšší v Praze ), casina. Zdá se, že zpracovatel Strategického rozvoje tyto záležitosti chápe, a zapracuje je do konečného ealaborátu. Pokud se  bude výsledek kvalitativně přibližovat současně platnému konceptu rozvoje, bude i za poměrně, výše zmíněné,  vysoké náklady přijatelný. Musí však být stanovena jeho závaznost, kontrolovatelnost a obecná trasparentnost.  Též nesmí chybět reálný odhad financování navrženého rozvoje.

K závěru byly diskutovány konkrétní problémy. Například chybějící služebna české policie v lokalitě Velká ohrada. Nedostali jsme uspokojující odpověď proč sídelní útvar pro 16 tisíc lidí nemůže mít služebnu české policie.

K požadavku na výstavbu domova důchodců se vyslovila pracovnice MČ 13, že nemá od seniorů žádné požadavky. Tím pregnantně vyjádřila postoj  radnice potřebám občanů a dlouhodobě  neřešeným  problémům. Přitom jsou zde počty velmi jednoduché. Praha 13 nemá žádný domov seniorů, celopražský přiznaný deficit je přibližně 7500 míst. Šedesát tisíc obyvatel Prahy 13 činí asi 6 % obyvatel  Prahy, stejným poměrem měřeno  připadá na Prahu 13 deficit 6 % ze 7500 míst, tedy chybí nám 450 míst pro seniory. Toto číslo je pouze orientační, a je úkolem odborníků zpracovávajících strategický rozvoj, aby je upřesnil s ohledem na  budoucí demografický vývoj. 

Ohledně deficitu parkovacích stání bylo konstatováno že za tři roky od námi vzneseného požadavku na vyjádření potřeb parkoviť  pro residenty nebyly schopny stavební  ani dopravní odbor radnice, přesto že byly o to požádány starostou, vyjádřit ani přibližný potřebný počet. Proto očekáváme, že tento deficit bude vyjádřen  v konceptu rozvoje města. A že bude vytyčena strategie, jak se s ním vypořádat. Dosažení cílového stavu nebude rychlé ani levné. proto je třeba začít neprodleně. Například tím, že se okamžitě přeruší spolupráce mezi radnicí, developery a úřady v poddimensovávání parkovacích stání novostaveb. Návrh cílového stavu je zase zcela prostý. Při počtu obyvatel 60 tisíc a stupni automobilisace 0,55 aut/obyv potřebujeme nyní 33 tisíce parkovacích stání pro residenty. Na každých 20 obyvatel pak jedno krátkodobé stání, tedy další 3 tisíce, celkem tedy 36 tisíc parkovacích stání. Tato čísla se v budou časem měnit. Proto je třeba, aby strategie rozvoje počítala s odhadem budoucích počtů aut a obyvatel. Tento odhad by měl jít daleko za, jak uvedeno asi osmiletý výhled strategie, měl by být vztažen na životnost budovaných staveb, tedy minimálně 50 let.

Občané považují za potřebné upřesnit co se myslí pojmem "sestavíme regulační plán". To co občané potřebují, jsou regulační plány na zastavitelné a zastavované lokality. Je třeba, za účasti residentů, nastavit přesné zastavovací podmínky, které zohlední řešení, například deficitu parkovacích stání, té které lokality. Tím se nastaví i férové podmínky pro developery.

Před koncem perličku. Zkuste si zadat do textového vyhledavače výraz "Aarhuská smlouva". Výsledek bude negativní. Znamená to jediné. Nikde v textu strategického rozvoje není nikde zmíněno, natož pevně zakotveno mezinárodně, a kupodivu i českou republikou, uznané právo občanů na odpovídající životní prostředí.

Na konec závěr. Akce vypracování Konceptu strategického rozvoje je nasmlouvaná, rozjetá, a patrně nezastavitelná. Můžeme doširoka uvažovat nakolik je potřebná, účelná, a odpovědně zadaná.  Z morálních i ekonomických důvodů by patrně bylo správné tuto účelově zadanou práci zastavit. S ohledem na stupeň rozpracovanosti je to však patrně nemožné. Při jednání jsme seznali, že firma Westminster je erudovaná a patrně schopná při správném zadání  odvést dobrou práci. Proto se spíše přikláníme k variantě dokončení práce. Je však třeba trvat na tom, aby splňovala to, co je jejím účelem. Vytyčit koncepci strategického rozvoje městské části s velkou perspektivou. Obce, která má dnes více než šedesát tisíc obyvatel, a vbrzku bude mít ke stovce tisíc.  Strategický rozvoj musí sledovat především vytvoření odpovídajícího životního prostředí jak pro současné i budoucí obyvatele.  Méně vzletně řečeno, stojí před námi úkol přeměnit naši obec z noclehárny na plnohodnotnou městskou část. K tomuto cíli může koncept strategického rozvoje, jakkoli předražený a prozatím vágní, určitou mírou přispět. Je třeba jej, na základě občany vznesených připomínek upravit tak, aby sloužil vytyčenému cíli. Proto musí být závazný, realistický, konkrétní v globálních údajích, transparentní, a hlavně laicky kontrolovatelný. Zatím takový není.

Jak to viděl přímý účastník:  Neni nad mile pozvani

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!