Informace o nás

Občanské sdružení Bellušova ulice bylo založeno v roce 2007. Klade si za cíl ochranu životního prostředí Prahy 13 se zvláštním zřetelem na okolí Bellušovy ulice. Spolupracuje s Občanskými sdruženími a jinými organisacemi podobného zaměření.

 

  

Stanovy Občanského sdružení Bellušova ulice

 

Stanovy Občanského sdružení Bellušova ulice

Čl. 1.   Název a sídlo

Občanské sdružení Bellušova ulice ( dále jen Sdružení ) má sídlo v Praze 13, Bellušově ulici, č.p. 1815. ( viz níže uvedená kontaktní adresa ).

Kontaktní adresa sdružení :   Ing. Jan Majer, 155 00, Bellušova 29/1815

                                                    tel./mail 222 957 912, 602 880 733, janmajer@volny.cz

 

Čl. 2.   Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením,  vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3.   Základní cíle sdružení

1.      Ochrana a zlepšování životního prostředí v Praze 13 se zvláštním zřetelem na Bellušovu ulici a její okolí.

2.      Spolupráce s orgány místní správy v oblastech údržby a úprav veřejné zeleně, vodních prvků, komunikací, dopravní obsluhy, a dopravy v klidu.

3.      Ochrana zákonných práv obyvatel Prahy 13 v souvislosti se životním prostředím.

Čl. 4.   Formy činnosti sdružení

1.                 Poradenská činnost

2.                  Organisace kampaní a petičních aktivit v zájmu ochrany životního prostředí.

3.                  Účast ve správních a jiných řízeních týkajících se aktivit sdružení

4.                  Vydávání dokumentace a spolupráce se sdělovacími prostředky

 

Čl. 5.   Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

2. Člen sdružení má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze,

b) volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

d) podílet se na praktické činnosti sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,

b) aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

c) účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve sdružení zaniká:

a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru sdružení,

b) úmrtím člena sdružení,

c) zánikem sdružení,

d) vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

Čl. 6.   Organisační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří :

a ) členská schůze

b) výbor 

c) revisor sdružení

Sdružení nemá předsedu, v jeho čele stojí kolektivní statutární orgán “výbor”.

 A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby :

a ) schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,

b) zvolila výbor sdružení a případně jej odvolala,

c) schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem,

d) schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok

e) určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,

f) schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,

g) zvolila čestné členy sdružení,

h) rozhodla o zániku sdružení.                                                         

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do jednoho měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2. Výbor sdružení má tři členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

C. Revisor sdružení

1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok.

2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

Čl. 7.   Územní jednotky sdružení

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je ve smyslu § 70 zákona č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro území celé České republiky.

Čl. 8.   Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

Čl. 9.   Jednání jménem sdružení

1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2. K zajištění běžného hospodaření , k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.

3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dále dary, dotace a granty.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.


Čl. 10. Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení bude jeho zbývající majetek po provedené likvidaci rozdělen rovným dílem mezi členy sdružení.

Praha, červen 2007

                                                                      

Přihláška

Občanské sdružení Bellušova ulice

bylo založeno na obranu a zlepšování životního prostředí v části Prahy 13.

Pokud Vám není lhostejné, jak vypadá okolí Vašeho bydliště, kde zaparkujete Vaše auto, zda Vaše děti budou bezpečné před Vaším domem - staňte se členy nyní založeného Občanského sdružení.

Pokud máte zájem bránit aktivitám, které by vedly ke znehodnocení ceny Vašeho bytu - staňte se členy nyní založeného Občanského sdružení.

Pokud máte námět na možnost vylepšení prostředí ve kterém žijete, můžete jej nyní účinně prosazovat - staňte se členy právě založeného Občanského sdružení.

Pokud máte dojem, že některé věci by mohly být lepší, ale nehodláte pro to nic dělat - staňte se členy nyní založeného Občanského sdružení. Vaše pasivní členství zvýší sílu těch aktivních.

Pokud jste skálopevně přesvědčeni, že Vše okolo Vás je v naprostém pořádku, vše funguje k Vaší spokojenosti, a pokud se přece vyskytne něco, co by Vám mohlo vadit, radnice Vám neprodleně pomůže – nevstupujte do právě založeného Občanského sdružení a nestěžujte si.

Jsme sdružení zcela otevřené, založené na svobodě jednotlivce, nemáme předsedu. Stanovy sdružení na adrese www.osbellus.us nebo u členů přípravného výboru. Kontakt : Ing. Majer, Bellušova 1815, osbellus@volny.cz, tel. 222 957 912, 602 880 733

Občanské sdružení hájí Vaše zájmy – přidejte se na svou stranu

Přihlášku naleznete též zde:  PrihlaskaOS.pdf

Zde oddělit

  

Jsem seznámen(a) se stanovami Občanského sdružení Bellušova ulice a přihlašuji se k němu jako řádný člen

 

*Jméno : ................................................................................

*Adresa : ................................................................................

Kontakt : ................................................................................

**Podpis : ...............................................................................

*Datum : .................................................................................

* Povinný údaj,   **Prosíme vyplnit perem nebo propisovačkou

Vyplněnou přihlášku předejte přípravnému výboru nebo vhoďte do schránek Samosprávy Remostav 574 ( Bellušova 1815, 1816, a 1817 ).

 

Historie projektu

Prvotním impulsem k založení Občanského sdružení Bellušova ulice byla nutnost účinné obrany proti developerské zástavbě na ploše určené pro veřejně prospěšnou stavbu gymnasia. Pozemky pro stavbu tohoto gymnasia byly v roce 1992 vykoupeny a projekt gymnasia zaplacen. Pochopitelně z peněz daně platících občanů.

Naši uživatelé

Chceme pravdivě, uceleně a se zpětnou vazbou informovat občany o dění v jejich okolí. Naše možnosti jsou omezené. Nebudeme proto nahrazovat lokální media, ani vystupovat jako jejich protipól. Naše práce  se týká těch uživatelů, kteří mají přemýšlivý vztah ke svému okolí a nepřijímají nekriticky každou informaci, která jim je shora poskytnuta. Hlavně pak uvítáme ty návštěvníky, kteří si své názory nenechají pro sebe. Prosíme však o stručnost a vyloučení vulgarit. Přejme si vzájemně hodně úspěchů.

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!